PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Värdegrund

Vi har tre led­ord som defi­ni­e­rar vår verk­sam­het i vårt arbe­te med kun­der, kli­en­ter och med­ar­be­ta­re:

  Helhetssyn

  Kompetent engagemang

  Mångfald

 

Att ha en hel­hets­syn bety­der att vi ser indi­vi­den, dvs. att du som är vår kli­ent eller vår med­ar­be­ta­re är en del i ett stör­re sam­man­hang. Vi för­står att indi­vi­dens livs­kva­li­tet påver­kas av en mängd fak­to­rer som sam­ver­kar med varand­ra. Des­sa fak­to­rer kan vara indi­vi­dens soci­a­la kon­text, den­nes famil­je­för­hål­lan­den, intres­sen och ambi­tio­ner till­sam­mans med indi­vi­dens möj­lig­he­ter att inte­ra­ge­ra och sam­ver­ka med sam­häl­let i stort.

Ett kom­pe­tent enga­ge­mang bety­der för oss att vi är enga­ge­ra­de och ett bra enga­ge­mang för­ut­sät­ter både en pro­fes­sio­nell yrkes­kom­pe­tens och ett hjär­ta som för­ut­sätt­ning för ett bra arbe­te till­sam­mans med dig som kli­ent eller med­ar­be­ta­re.

Det vi gör inom Hadi­Ca­re utgår från den­na cen­tra­la grund­syn. Och ur den­na grund­syn kom­mer ock­så vår vil­ja till att ge dig som kli­ent eller bru­ka­re det mest kom­pe­ten­ta enga­ge­mang som vi kan ge dig.

Mång­fald är idag ett gans­ka sli­tet ord och kan i många sam­man­hang vara näs­tan som en kli­ché eller en tom fras som per rutin skall vara med. Men mång­fald för oss är en själv­klar verk­lig­het. Vi är nyfik­na och tryg­ga och vi ser möj­lig­he­ter i olik­he­ter­na. Alla indi­vi­der har en egen och unik väg till själv­för­verk­li­gan­de. Det­ta är något som vi vill främ­ja och ska­pa utrym­me för.

Uti­från det­ta ger vi dig en trygg och hel­het­lig assi­stans­lös­ning med en genu­in för­stå­el­se av dig som per­son, präg­lad av soci­al kul­tu­rell och mänsk­lig kom­pe­tens där just du befin­ner dig i cent­rum.