PORTFOLIO
SEARCH
Your address will show here +12 34 56 78

Värdegrund

Vi har tre led­ord som defi­ni­e­rar vårt arbe­te med kun­der, part­ners och medarbetare:

  Helhetssyn 

  Kompetent engagemang 

  Mångfald 

 

Det vi gör inom Hadi­Ca­re utgår från vår vär­de­grund och ur den kom­mer ock­så vår vil­ja till att ge dig som kund, part­ner eller bru­ka­re det mest kom­pe­ten­ta enga­ge­mang vi kan.

Att ha en hel­hets­syn bety­der att vi ser indi­vi­den, dvs. att du som är kund, part­ner eller med­ar­be­ta­re är en del i ett stör­re sam­man­hang. Vi för­står att indi­vi­dens livs­kva­li­tet påver­kas av en mängd fak­to­rer som sam­ver­kar med varand­ra. Des­sa fak­to­rer kan vara indi­vi­dens soci­a­la sam­man­hang, familje­för­hål­lan­den, intres­sen och ambi­tio­ner till­sam­mans med indi­vi­dens möj­lig­he­ter att inte­ra­ge­ra och sam­ver­ka med sam­häl­let i stort.

Ett kom­pe­tent enga­ge­mang bety­der för oss att vi är enga­ge­ra­de och ett bra enga­ge­mang för­ut­sät­ter både en pro­fes­sio­nell yrkes­kom­pe­tens och ett hjär­ta som utgångs­punkt för ett bra arbe­te till­sam­mans med dig som kund, part­ner eller medarbetare.

Det vi gör inom Hadi­Ca­re utgår från den­na cen­tra­la grund­syn. Och ur den­na grund­syn kom­mer ock­så vår vil­ja till att ge dig som kli­ent eller bru­ka­re det mest kom­pe­ten­ta enga­ge­mang som vi kan ge dig.

Mång­fald är idag ett gans­ka sli­tet ord och kan i många sam­man­hang vara som en kli­ché, en tom fras som obe­ting­at ska vara med. Mång­fald för oss är en själv­klar verk­lig­het och vi upp­fat­tar olik­he­ter som möj­lig­he­ter. Alla indi­vi­der har en egen och unik väg till själv­för­verk­li­gan­de. Det­ta är något som vi vill gyn­na­och ska­pa utrym­me för.

Uti­från det­ta ger vi dig en trygg och ful­lö­dig assi­stans­lös­ning med en genu­in för­stå­el­se av dig som per­son präg­lad av soci­al, kul­tu­rell och mänsk­lig kom­pe­tens där just du befin­ner dig i centrum.