Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Bolagsfakta

Hadi­Ca­re AB är ett pri­vat­ägt före­tag utan exter­na ägar­in­tres­sen och har ver­kat i form av aktie­bo­lag sedan 2007.

Bola­get är en del av den svens­ka vård­kon­cer­nen Hadi­sen Group som erbju­der ett brett spekt­ra av omsorgs­tjäns­ter inom per­son­lig assi­stans samt indi­vid- och famil­je­omsorg.

Sedan den 1 janu­a­ri 2011 mås­te pri­va­ta före­tag som vill anord­na per­son­lig assi­stans enligt 9 § 2 LSS ha till­stånd från IVO (tidi­ga­re Soci­al­sty­rel­sen). Hadi­Ca­re AB har bevil­jats till­stånd sedan 2012. Länk till till­stånd.

Sty­rel­sens säte: Mal­mö
Orga­ni­sa­tions­num­mer: 556742 – 3784
Bank­gi­ro: 200‑7722