Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Historia

2017 – Vi flyt­tar till nya loka­ler nära David­s­halls torg i Mal­mö.

2012 – Vi får IVO:s (Soci­al­sty­rel­sens) till­stånd att bedri­va per­son­lig assi­stans.

2011 – Till­stånd krävs för att bedri­va pri­vat assi­stans­verk­sam­het.

2010 – Vi flyt­tar till nya loka­ler nära Möl­le­vångs­tor­get i Mal­mö.

2007 – Hadi­Ca­re AB grun­das och ett mind­re kon­tor öpp­nas.