Ängelholmsgatan 1, Malmö 040-97 91 59

Kvalitet

För oss på Hadi­Ca­re är kva­li­tets­ar­be­tet en natur­lig del av vår verk­sam­het. Vårt verk­sam­hets­sy­stem syf­tar till att vi stän­digt ska bli bätt­re och det är våra kun­der som i förs­ta hand ska upp­le­va det­ta.

Vi arbe­tar med kva­li­tet på föl­jan­de sätt:


  • Internt kva­li­tets­ar­bet
    Vi arbe­tar stän­digt för att vår verk­sam­het ska fun­ge­ra effek­tivt och att möj­li­ga för­bätt­ring­ar genom­förs på ett effek­tivt sätt. Vi infor­me­rar ock­så öppet före­ta­gets intres­sen­ter om det­ta arbe­te. Vi föl­jer de krav och kva­li­tets­be­stäm­mel­ser som berör verk­sam­he­ten. Med­ar­be­tar­na utbil­das löpan­de teo­re­tiskt och prak­tiskt så att även kva­li­tets­med­ve­tan­det och för­stå­el­sen för kva­li­tets­ar­be­tet ökar i verk­sam­he­ten vil­ket leder till att verk­sam­he­ten stän­digt för­bätt­ras.

  • Kun­der
    En för­ut­sätt­ning för en bra verk­sam­het är nöj­da kun­der. För att kun­na upp­fyl­la kun­ders krav sker under­sök­ning­ar i form av skrift­li­ga eller munt­li­ga enkä­ter kring kun­ders upp­fatt­ning. Doku­men­ta­tio­nen från des­sa enkä­ter lag­ras och rap­por­te­ras bl a vid led­ning­ens genom­gång. Enkä­ter­na föl­jer en mall vare sig den utförs munt­ligt eller skrift­ligt.

  • Kva­li­tets­plan
    Kva­li­tets­pla­nen är ett levan­de doku­ment som omfat­tar avsnitt för bland annat led­ning­ens ansvar, befo­gen­he­ter och kom­mu­ni­ka­tion, kva­li­tets­mål, kva­li­tets­krav, doku­men­ta­tion, avtal, intern­re­vi­sion, för­bätt­ring­ar samt risk­be­döm­ning.